Renditingimused

 1. Käesolevad renditingimused edaspidi Renditingimused on Poolte vahel sõlmitava Lepingu lahutamatuks osaks.
 1. Mõisted
  1. Rendileandja – Realagent OÜ, registrikood 12977763
  2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
  3. Leping – Poolte vahel Renditingimuste alusel sõlmitud Vara rendileping;
  4. Pool – Rendileandja või Rentnik;
  5. Vara – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mis on fikseeritud Lepingus;
  6. Renditasu – hinnakirja järgne või rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind.
  7. Objekt – renditud Vara kasutamise asukoht
 1. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
  1. Renditingimuste alusel sõlmitavatele Lepingutele kohaldatakse Eesti Babariigi õigust, sh võlaõigusseaduses sätestatut.
  2. Juhul, kui Pooltel ei õnnestu lahendada Lepingust tulenevaid erimeelsusi läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
  3. Kui Leping on lõpetatud punkti 7.2. ja selle alapunktides sätestatu alusel, järgides punkti 7.3. ja Vara pole tagastatud 7 päeva jooksul pärast Lepingu lõppemist, siis on Rendileandjal õigus lugeda Vara kadunuks ja nõuda Vara kompenseerimist ulatuses, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale.
 1. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE
  1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul, kui Pooled on Lepingus kokku leppinud teisiti.
  2. Leping jõustub selle allkirjastamisel.
  3. Lepingu kehtivuse esimeseks päevaks loetakse Lepingus fikseeritud Vara üleandmise kuupäev, sõltumata kellaajast, välja arvatud juhul kui Pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti.
  4. Vara loetakse Rentniku kasutusse üle antuks Lepingu sõlmimisel.
  5. Renditud Vara kuulub Rendileandjale tagastamisele Lepingus fikseeritud kuupäeval hiljemalt kell 19.00. Enne fikseeritud kuupäeva saabumist tagastamisel tuleb Rentnikul Rendileandjaga eelnevallt kokku leppida. Juhul kui Lepingus pole tagastamise kuupäeva fikseeritud, on Rentnikul õigus Vara tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandjaga eelnevalt kokku leppides.
  6. Vara tagastamine Rendileandjale fikseeritakse Poolte allkirjastatud Vara tagastamise aktiga. Vara tagastamise päeva eest tuleb tasuda Renditasu v.a. juhul kui tagastamine toimus enne kella 9.00.
  7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse Vara ülemäärane kulumine (so enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) või Vara kasutuskõlbmatuks muutumine on Rendileandjal õigus keelduda Vara vastu võtmisest ning nõuda Rentnikult hüvitist Vara jaemüügi summas. Samuti on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult tagastatud Vara paranduse ja remondiga seotud (so enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) kulude hüvitamist.
  8. Tagastatud Vara koguseline ja kvaliteediline kontroll toimub kuni kümne (10) tööpäeva jooksul samuti on tagastamisel tekkinud võimalike pretensioonide esitamise tähtaja pikkuseks kuni kümme (10) tööpäeva.
 1. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTUSED
  1. Rentnik tasub Rendileandjale Vara kasutamise eest Renditasu vastavalt Lepingule eurodes (EUR). Renditasu sisaldab käibemaksu, seaduses sätestatud määras.
  2. Renditasu makstakse ette või kokkuleppeliselt pärast vara tagastamist sularahas või ülekandega (maksetähtaeg vastavalt Lepingule) peale arve väljastamist.
  3. Arve saadetakse Lepingul märgitud aadressile või e-kirjana Lepingul näidatud e-posi aadressile.
  4. Renditasu Arvete eest tuleb tasuda Rendileandja arveldusarvele (märgitud saadetud arvel) või Vara tagastamisel kohapeal.
  5. Füüsilisest isikust Rentnikule väljastatakse arve(d) Vara(de) kasutamise eest Lepingus märgitud Vara tagastus päeval või tagastuspäevast 7 päeva jooksul. Arve esitatakse iga 7 päeva järel, maksetähtajaga 3 päeva, kui Lepingus pole kokku lepitud teisiti.
  6. Juriidilisest isikust Rentnikule väljastatakse arve(d) Vara(de) kasutamise eest iga 14 päeva järel maksetähtajaga 7 päeva, kui Lepingus pole kokku lepitud teisiti.
  7. Rendileandjal on õigus nõuda viivist 0,5% iga Renditasu arve maksetähtaega ületanud päeva eest.
  8. Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandja kulutused seoses Rentniku poolt tähtaegselt tasumata Renditasu sissenõudmisega, s.h. inkasso- ja õigusabikulud.
  9. Juhul, kui Vara rendiaja sees on puhkepäevad, mil Vara ei kasutata, võivad Pooled Lepingus kirjalikult kokku leppida Renditasu mitte arvestamise puhkepäevadel.
  10. Renditasu ei sisalda renditud Vara transpordi ja monteerimise ning kütuse, määrdeainete jm igapäevase hoolduse kulutusi.
  11. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult Lepingu sõlmimisel tagatisraha tasumist, mille suuruse määrab Rendileandja. Tagatisraha tagastatakse pärast Vara tagastamist vastavalt Lepingule Rendileandja nõuete puudumisel Rentniku vastu.
  12. Rendileandjal on õigus tagatisraha tasaarveldada ulatuses, millega on kaetud kõik Rendileandja nõuded Rentniku vastu.
  13. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.
 1. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Rentnikul on õigus:
   • kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.
   • lõpetada Leping ennetähtaegselt, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette seitse (7) päeva.
  2. Rentnik on kohustatud:
   • tasuma Renditasu ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;
   • kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;
   • Rentnik teavitab Rendileandjat Objekti muutumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kolm (3) päeva ette;
   • Vara vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Vara koguselist hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) päeva jooksul kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Varaga. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul, kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (NT tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;
   • hüvitama tema poolt Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;
   • Lepingu lõppemisel andma Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist;
   • Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva Vara säilimiseks (s.t vältimaks Vara vargust, kadumist, hävinemist jne) ning hoidma Vara heaperemehelikult.
   • Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, varastamisel või muul põhjusel, mille tõttu on vähenenud Vara väärtus rohkem kui võrreldes Vara normaalse kulumisega heaperemeheliku kasutamise korral, on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale ja lisaks vähemalt seadme kümne (10) päeva renditasu;
   • tagastama renditud Vara Rendileandjale puhastatult, vastasel juhul hüvitama Rendileandjale Vara puhastamise kulud Rendileandja poolt esitatud arve alusel;
  3. Rentnikul puudub õigus anda Vara allrendile ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
 1. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Rendileandjal on seaduses ja Lepingus eelnevalt sätestatud õigus saada Rentnikult rentitasu;
  2. Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt etteteatamistähtajata teatisega üles öelda, nõuda Vara tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või Vara kompenseerimist kui:
   • Rentnik ei ole tasunud Renditasu arvel sätestatud maksetähtajaks ja Rendileandja esitatud vastava teatisega antud täiendavaks maksetähtajaks;
   • Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks;
   • Rentnik rikub muid Lepingu tingimusi;
   • kui Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale Objekti.
  3. Rendileandja on kohustatud Lepingu ülesütlemisest Rentnikule kirjalikult teatama Lepingus märgitud e-posti aadressile.
 1. VASTUTUS
  1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Vara valduse üleminekust Rentnikule ja lõpeb Vara tagastamisel Rendileandjale.
  2. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest, kasutamise võimatusest või muude Varast tingitud mistahes kahjude eest;
  3. Rendileandja ei vastuta kahjude eest, mis võib tekkida renditud Vara tõttu.
 1. LEPINGU LÕPPEMINE
  1. Leping lõpeb:
   • tähtajalise Lepingu korral tähtaja saabumisel;
   • tähtajatu Lepingu korral Vara tagastamisel Rentniku poolt kooskõlas renditingimustega;
   • renditud Vara hävimisel;
   • teistel seaduses toodud alustel.
  2. Leping võidakse lõpetada:
   • Poolte kokkuleppel;
   • Lepingus või seaduses toodud alustel.
 1. RENTNIKU KINNITUSED
  1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:
  2. ta on tutvunud Vara töökorras olekuga ja Vara üldise tehnilise seisukorraga, ning võimalikud pretensioonid on fikseeritud Lepingus;
  3. teda on Rendileandja poolt eelnevalt vajalikus mahus informeeritud ning instrueeritud Vara ekspluateerimise eeskirjadest ning ohutusnõuetest;
  4. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi Vara nii tehniliselt kui juriidiliselt kohaseks kasutamiseks;
  5. on tutvunud hinnakirjaga;
  6. et ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireteregistrites.

Cart